a) Instrucció interna de contractació de la fundació

Reglament intern de contractació-FEDUART

b) Anuncis de convocatòria

c) Plecs de clàusules particulars i de prescripcions tècniques i contractes tipus

e) Resolucions i anuncis de tràmit del procediment d’adjudicació

f) Anuncis de formalització