– La informació relativa a l’activitat de contractació pública de la Fundació es pot consultar a través del Perfil del contractant. 

L’article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, configura el perfil del contractant com a instrument de transparència i accés públic a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic. De forma preceptiva, el perfil del contractant recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes. 

El conjunt d’informació i el disseny de l’aplicació informàtica de la plataforma fan possible que els operadors econòmics dels mercats públics, especialment les empreses, disposin d’un conjunt de serveis i funcionalitats que faciliten tant l’accés a la informació com les relacions transaccionals segures amb els òrgans de contractació, amb la consegüent reducció de costos. 

– Relació de contractes subscrits amb les administracions públiques:

  • Empresa de cuina

2016 actes contractació servei de cuina (descarregar PDF)

2016 contracte servei de cuina   (descarregar PDF)

  • Empresa de neteja

2016 actes contractació servei de neteja EBMV (descarregar PDF)

2017 contracte servei de neteja EBMV (descarregar PDF)

2018 contracte servei de neteja EF (descarregar PDF)

– Instruccions de contractes menors (descarregar PDF)