De conformitat al que s’estableix en l’article 11 dels Estatuts de la Fundació, conformen el Patronat les següents persones:

1) Alcaldessa de Vic, Sra. Anna Erra Solà que és la Presidenta segons els estatuts.

2) Regidora d’Educació i Joventut la Sra. Elisabet Franquesa Roca que és la Vicepresidenta segons els estatuts.

3) La Regidora de Cultura, la Sra. Susagna Roura Pujols

4) Per formar part de la Comissió Informativa d’Alcaldia i Serveis, en la qual estan integrats els assumptes de l’àmbit d’Educació i Joves:

– Sr. Roger Mas Soler per designació de la Sra. Maria Balasch Pla

– Sra. Carla Dinarès Ayats per designació de la Sra. Susanna Vives Reverter

– Sra. Carme Tena Lameiro

5) Els membres nomenats per l’Ajuntament de Vic que en l’actualitat són els següents:

– Sra. Núria Vergés Vilarrubia

– Sra. Núria Homs Molist